Đao Kiếm 2
Giới thiệu Đăng ký nhận quà
Chơi server mới

Điều kiện:Người chơi hiện đang chơi tại server Mục Phi Yên.

Phần thưởng:

 • Thiên Vi Thiết
  Dùng để chế tạo vũ khí phụ
 • Hàng chục gói Tu Vi Đơn để chuyển hóa tu vi thành điểm kinh nghiệm
 • Túi Vàng Khóa 50
 • Rất nhiều gói EXP từ 100000 đến 500000
 • Hộp Tinh Luyện Cửu U
  Mở ra ngẫu nhiên nhận được Tinh Luyện Tề cấp 3
 • Miên Bố Nhiễm Tề 3 [Tán-khóa]
 • Huyền Tinh Đề Luyện 3 [Tán-khóa]
 • Tinh Thiết Dung Luyện3 [Tán-khóa]
 • Hai túi 1000 Xu Khóa
 • vô số Túi vàng khóa (50vàng)
 • Chân Võ Đan - Cấp 4
 • Rương Nguyên Liệu Cửu U
  Mở ra nguyên liệu Huyền Tinh, Tinh Thiết, Miên Ty
 • Tu luyện cổ tịch

Nhan ngay
Chơi server cũ

Điều kiện:Người chơi hiện đang chơi tại server Thu Hồng Diệp.

Phần thưởng:

 • Thiên Công Cẩm Hộp
  Mở ra chắc chắn nhận được một trong các nguyên liệu sau:
  -Vạn Niên Huyền Thiết
  - Chiến Hồn Thạch
  - Miếng Huyền Thiết [Khóa]
  - Nhiễm Tễ Cẩm Hộp *2
  - Đề Luyện Tễ Cẩm Hộp*2
  - Dung Luyện Tễ Cẩm Hộp*2
  - Trang Bị Cường hóa Phù cấp 3

  - Miên Bố Nhiễm 3 [Tán-Khóa]
  - Huyền Tinh Đề Luyện 3 [Tán - Khóa]
  - Tinh Thiết Dung Luyện 3 [Tán - Khóa]
 • Kỳ Lân Hồng Bích Tỷ
 • Chiến Hồn Thạch
 • Tinh thiết dung luyện 3 [Tán]
 • Miên Bố Nhiễm Tề 3 [Tán]
 • Huyền Tinh Đề Luyện 3 [Tán]
 • 1000 Xu Khóa
 • Túi vàng khóa (50vàng)
 • Túi lệnh bài VIP 7 ngày
 • Phù Thạch Đặc Quyền - Ám Khí
 • Rương Nguyên Liệu Cửu U và hộp tinh luyện Cửu U
  Mở ra nguyên liệu Huyền Tinh, Tinh Thiết, Miên Ty
 • Nguyệt Tàn Bảo Rương Lục
  Trong đó có lượng lớn Dũng Võ Lệnh, Có tỉ lệ nhận được 50 vàng khóa, vật phẩm giá trị xu khóa
 • Tử lam thảo tinh hoa
 • Mảnh Phụ Ma Chú
 • Tu luyện cổ tịch

Nhan ngay
Người chơi cũ

Điều kiện:TK có lần đăng nhập cuối trên 15 ngày, tính từ ngày diễn ra sự kiện.

Phần thưởng:

 • 2 Thiên Công Cẩm Hộp
  Mở ra chắc chắn nhận được một trong các nguyên liệu sau:
  -Vạn Niên Huyền Thiết
  - Chiến Hồn Thạch
  - Miếng Huyền Thiết [Khóa]
  - Nhiễm Tễ Cẩm Hộp *2
  - Đề Luyện Tễ Cẩm Hộp*2
  - Dung Luyện Tễ Cẩm Hộp*2
  - Trang Bị Cường hóa Phù cấp 3

  - Miên Bố Nhiễm 3 [Tán-Khóa]
  - Huyền Tinh Đề Luyện 3 [Tán - Khóa]
  - Tinh Thiết Dung Luyện 3 [Tán - Khóa]
 • Đại Lễ Bao Giang Hồ Mãn Nguyệt
  Mở ra nhận được:
  -VIP 15 Ngày
  - Pháo Hoa Cẩm Tú Tiền Trình
  - Du Mục Mã Giáp Đùi
 • 40 Túi 500.000 điểm kinh nghiệm
 • 2 túi 50 vàng khóa
 • Hộp Tinh Luyện Cửu U
  Mở ra ngẫu nhiên nhận được Tinh Luyện Tề cấp 3
 • 10 Rương Nguyên Liệu Cửu U

Nhan ngay
Khai báo nhân vật Khai báo nhân vật